Algemene voorwaarden Oncourse.online – versie juli 2015

Artikel 1. Toepasselijkheid en definities

1.1 Deze voorwaarden gelden voor elke overeenkomst waarbij Oncourse.online partij is, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken.

1.2 onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon rechtverkrijgenden daaronder begrepen, waarmee Oncourse.online een overeenkomst sluit.

Artikel 2. Offertes en prijzen

2.1 Offertes van Oncourse.online zijn vrijblijvend tenzij anders aangegeven. 

2.2 Oncourse.online is niet gebonden aan een offerte, als deze een kennelijke vergissing bevat.

2.3 Als de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van de offerte, dan is Oncourse.online niet gebonden.

2.4 Een samengestelde offerte verplicht Oncourse.online niet tot het verrichten van een deel van het werk tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

2.5 Offertes gelden niet voor toekomstige orders, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3. Contractsduur en uitvoering van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

3.1 Oncourse.online mag de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden.

3.2 Opdrachtgever zorgt voor tijdige verstrekking aan Oncourse.online van gegevens waarvan deze redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het juist uitvoeren van de overeenkomst.

3.4 Als deze niet (tijdig) worden verstrekt, mag Oncourse.online uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de gegevens ontvangen zijn en goedgekeurd

3.5 Oncourse.online mag de vertragingskosten in rekening brengen aan Opdrachtgever.

3.6 Op Oncourse.online rust slechts een inspanningsverplichting, tenzij anders aangegeven.

3.7 Als de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd en betaald kan Oncourse.online uitvoering van een fase opschorten als Opdrachtgever de voorafgaande fase niet tijdig heeft betaald.

3.8 Termijnen zijn niet fataal voor Oncourse.online tenzij anders overeengekomen. Bij overschrijding van enige termijn dient Opdrachtgever Oncourse.online schriftelijk in gebreke te stellen met inachtneming van een termijn van minimaal twee weken om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst

4.1 Als er sprake is van meerwerk of wijziging van de overeenkomst zal Oncourse.online Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

4.2 Elk geval als bedoeld sub 4.1 geeft Oncourse.online het recht de duur van de overeenkomst en de prijs aan te passen.

4.3 In afwijking van lid 2 zal Oncourse.online geen kosten in rekening brengen als het meerwerk het gevolg is van omstandigheden die aan Oncourse.online kunnen worden toegerekend.

Artikel 5. Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 6. Intellectueel eigendom

6.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 5 behoudt Oncourse.online zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

6.2 Door Oncourse.online verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Oncourse.online worden verveelvoudigd,

openbaargemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

6.3 Oncourse.online behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Einde van de overeenkomst.

8.1 Beide partijen kunnen te allen tijde schriftelijk een overeenkomst voor onbepaalde tijd opzeggen met inachtname van een termijn van drie maanden.

8.2 Oncourse.online is gerechtigd de overeenkomst terstond te beëindigen als:

-Opdrachtgever failliet wordt verklaard of aan deze surséance wordt verleend of de WSNP van toepassing wordt verklaard;

-Op het vermogen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd;

-Opdrachtgever wordt geliquideerd of in het geval van een wijziging in het bestuur van Opdrachtgever

- Oncourse.online goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever niet aan diens verplichtingen zal voldoen;

-Oncourse.online de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

8.3 Bovengenoemde gevallen worden geacht voor rekening te zijn van Opdrachtgever en bij beëindiging van de overeenkomst door Oncourse.online is het door Opdrachtgever verschuldigde terstond, volledig en ineens opeisbaar.

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen

9.1 Opdrachtgever is gehouden het werk van Oncourse.online terstond te onderzoeken op gebreken.

9.2 Klachten dienen binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Oncourse.online, op straffe van verval van alle rechten van Opdrachtgever.

10.2 Als een klacht gegrond is zal Oncourse.online te harer keuze het werk  alsnog verrichten of het te dien aanzien betaalde aan Opdrachtgever retourneren, zonder tot enige vergoeding van schade gehouden te zijn.

Artikel 10. Prijzen en lonen

10.1 Prijzen zijn exclusief BTW, heffingen van overheidswege, reisuren en andere onkosten.

10.2 Als geen vaste prijs wordt overeengekomen dan wordt deze vastgesteld op basis van de bestede tijd en het geldende uurtarief.

10.3 Oncourse.online is  te allen tijde gerechtigd tot verhoging van de prijs in geval van een verplichting ingevolge de wet- of regelgeving zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden.

Artikel 12. Betaling

12.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na deze termijn is Opdrachtgever in verzuim en alsdan over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand.

12.2 Oncourse.online is gerechtigd als zekerheid van Opdrachtgever te verlangen dat voor aanvang van de werkzaamheden een deel van de overeengekomen prijs wordt voldaan.

12.3 Opdrachtgever dient facturen en voorschotten te betalen zonder beroep op opschorting of verrekening of enige andere grond.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 Oncourse.online is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Oncourse.online is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

13.2 De aansprakelijkheid van Oncourse.online is in elk geval beperkt tot dat bedrag dat in voorkomende gevallen onder de verzekering wordt uitgekeerd.

13.3 Als de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Oncourse.online beperkt tot het bedrag van het overeengekomen honorarium van maximaal maanden indien van toepassing.

13.4 De beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet als de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van leidinggevenden van Oncourse.online.

13.5 Oncourse.online is niet aansprakelijk voor misbruik of kwade opzet door derden van gegevens die worden verzonden of ontvangen via internet en/of de applicaties/systemen die Oncourse.online daarop heeft ontwikkeld.

Artikel 14. Overmacht

14.1 Bij overmacht worden de verplichtingen van Oncourse.online opgeschort. Als de overmachtsituatie langer duurt dan twee maanden zijn beiden partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding.

15.2 Als Oncourse.online bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan de verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk daar aan kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uit te voeren deel afzonderlijk te factureren.

Artikel 15. Onderzoek

15.1 Opdrachtgever is gehouden terstond het (op)geleverde werk te (doen) onderzoeken. Gebreken dienen binnen zeven dagen na oplevering c.q. afronding van het werk schriftelijk aan Oncourse.online te worden gemeld.

15.2 Elke aanspraak van Opdrachtgever vervalt na een jaar nadat het betreffende werk is geleverd.

Artikel 16. Vrijwaring

16.1 De Opdrachtgever vrijwaart Oncourse.online voor aanspraken van derden, die in verband met uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Oncourse.online toerekenbaar is. Als Oncourse.online uit dien hoofde door derden wordt aangesproken is de Opdrachtgever gehouden Oncourse.online zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Oncourse.online, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Oncourse.online en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 17. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

17.1 Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam. 

17.2 Op elke overeenkomst tussen Oncourse.online en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.